Kind aanmelden

Volg ons ook op:    

MR

In de Medezeggenschapsraad (MR) van onze school praten en beslissen ouders en leerkrachten samen over schoolzaken.

De MR bestaat uit 4 leden, 2 ouderleden en 2 personeelsleden. Dit getal is gebaseerd op het aantal leerlingen dat op onze school aanwezig is. De MR houdt jaarlijks vijf vergaderingen. Tijdens deze vergaderingen komen allerlei school- of beleidszaken op tafel.

Over sommige zaken wordt de instemming van de MR gevraagd, terwijl over andere zaken een advies van de MR wordt verlangd. Te denken valt aan bijvoorbeeld het vakantie-rooster, het activiteitenplan, benoeming van personeel en wijzigingen aan het schoolplan.

Op dit moment zitten Geartsje van der Meij en Jitty Kooistra namens de ouders in de MR. Vanuit het personeel zijn dit Klaske Komrij en Martha Elsinga.

Het mailadres van onze MR is: mr.hoeksteen@arlanta.nl