Kind aanmelden

Volg ons ook op:    

Passend onderwijs: Zorg voor uw kinderen

De Wet op Passend Onderwijs wil bereiken dat iedere school goed onderwijs kan bieden aan iedere leerling, ook aan zorgleerlingen. Lukt dat onverhoopt niet, dan krijgt het kind een plaats op een andere school die beter bij de behoeften van het kind aansluit. Dat gebeurt in onze regio via het Samenwerkingsverband Friesland, waarin scholen uit de regio samen-werken. Bij het vinden van  passend onderwijs en een passend zorgaanbod vormen de leerkracht en de kwaliteitsondersteuner de spil: zij herkennen de onderwijsbehoeften van leerlingen. Het Samenwerkingsverband is verantwoordelijk voor het maken en uitvoeren van een plan om alle leerlingen een passende plek op een school te bieden, in samenwerking met verschillende partijen die bij de ontwikkeling van kinderen zijn betrokken. Meer leest u op www.passendonderwijsinfryslan.nl

Passend Onderwijs is niet denkbaar zonder ouders. U bent eerstverantwoordelijk voor de opvoeding en het welzijn van uw kind. U heeft veel kennis over de situatie van uw kind en heeft daarom een cruciale rol als het gaat om het zoeken naar een passend onderwijs- en zorgaanbod voor uw kind. De leerkracht mag een beroep op u doen en op uw bijdrage rekenen waar het gaat om de leerprestaties van uw kind, uw inzet voor de school en het ondersteunen en respecteren van het gezag van de leerkrachten. Door een intensieve samenwerking kunnen wij de onderwijskansen van uw kind vergroten. Het is daarom belangrijk goede afspraken te maken, transparant te zijn en heldere verwachtingen naar elkaar uit te spreken.

Schoolondersteuningsplan

Het Schoolondersteuningsprofiel (SOP) is een document dat elke school opstelt. In het SOP wordt in ieder geval omschreven welke extra ondersteuning de school kan bieden en hoe die georganiseerd is. Het ondersteunings-profiel vermeldt bijvoorbeeld:

  • Over welke voorzieningen de school beschikt
  • Welke deskundigheden de school in huis heeft
  • Welke externe deskundigheid zij kan inroepen
  • Met welke partners de school samenwerkt
  • Hoe de school zich op bovenstaande punten verder wil ontwikkelen.

In het SOP hebben we als school omschreven hoe we leerlingen met een extra ondersteuningsvraag kunnen begeleiden. Het gaat dan om leerlingen die ondersteuning nodig hebben vanwege bijvoorbeeld een lichamelijke of verstandelijke beperking, een chro-nische ziekte, een gedragsprobleem of een leerstoornis. Het SOP wordt elke 4 jaar opnieuw vastgesteld.